KẾ HOẠCH

Gốc > Kế hoạch >

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012

 

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂY NAM                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 02 / KH                                                                            ______________________________                                                                                                                           Phú An , ngày 23 tháng 8 năm 2011                

           

                               KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2011 – 2012

 

·        Căn cứ vào  Hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2011-2012 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương ;

·        Theo đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT Tây Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ  trọng tâm sau đây :

 

Chủ đề năm học 2010-2012  là “Tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục “ phát triển châm “ Dạy thật – Học thật – Thi thật – Chất lượng thật “ thành phong trào “ Dạy giỏi, học giỏi “ trong toàn ngành GDĐT với khẩu hiệu hành động

“ Tận tâm, tận tụy, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu “, nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau :

A.     CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM :

1-     Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các  cuộc vận động:  “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “  , “ Hai không “   “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo “ và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “ .

2-     Tập trung thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục bao gồm các nội dung :

-         Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông .Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về về thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, về kiểm tra đánh giá học sinh và về chất lượng giáo dục  .

-         Xây dựng, kỷ  cươngnề nếp trong tất cả các hoạt động giáo dục của trường . Đặc biệt trong quản lý dạy học, kiểm tra , thi cử .

-         Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh . Xây dựng qui tắc ứng xử văn hóa trong trường và thực hiện “ Văn hóa học đường “ .

3-     Đẩy maïnh coâng taùc boài döôõng hoïc sinh gioûi vaø phuï ñaïo hoïc sinh yeáu,keùm .

4- Tăng cường coâng taùc quaûn lyù vaø naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ .Boá trí caùn boä, giaùo vieân coù ñuû naêng löïc

  ñaûm traùch nhieäm vuï chuyeân moân ñöôïc phaân coâng .

5-     Phấn đ ñaáu tröôøng ñaït chuaån quoác gia .

B-CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

I/ Phát triển số lượng học sinh:

1-    Mở 20 lớp với tổng số học sinh là 513  HS, trong đó:

+ Khối 10 có  08  lớp với 195  HS, Ban Cơ bản .

+ Khối 11 có  07   lớp với 181 HS, Ban Cơ bản .

+ Khối 12 có  05 lớp với  137  HS, Ban Cơ bản .

2/  Phấn đấu giảm tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học dưới 2 %.

II/ Cơ sở vật chất :

- Trường tiếp tụclập kế hoạch trang bị  toàn  bộ bàn  ghế đúng quy cách cho HS cấp 3

- Trường triển khai  thêm 01 phòng TNTH môn Sinh , 01 phòng làm việc của giáo viên , 01 phòng y tế học đường,  phòng truyền thống nhà trường ( chung với văn phòng  Đoàn trường ).

 - Rà soát  lại toàn bộ thiết bị dạy học đã cấp cho trường  . Từ đó lên kế hoạch để GV sử dụng  có hiệu quả .

- Sửa chữa dãy 6 phòng học cấp 4 ; làm 03 cửa sắt lớn đường lên lầu 1 ( ở tầng trệt ) để bảo vệ các thiết lắp đặt ở lầu 1 và lầu 2 .

- Mua thêm sách tham khảo cho phòng thư viện, trang bị máy vi tính, truyền hình ( màng hình lớn ), bàn ghế  để HS khối 12 ôn tập luyện thi đại học theo chương trình phát sóng trên Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh .

 III/ Dạy và học các môn văn hóa:

1/ Các nhiệm vụ cụ thể :

- Thực hiện đầy đủ chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục qui định đối với bậc THPT ,  tổ chức học tập cho khối lớp 12 vào ngày 01/8/2011 và các khối lớp còn lại vào ngày 15/ 8 /2011 .

- Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh ngay từ lớp 10 để định hướng cho các em thi vào các trường đại học, cao đẳng , TCCN . Đặc biệt đối với học sinh khối 12 giúp các em định hướng thi vào các trường đại học, cao đẳng và TCCN theo năng lực học tập và nguyện vọng  ngay từ đầu năm.

- Lập kế hoạch  tổ chức dạy phụ đạo học sinh yếu kém từ  khối 10 &11các môn Toán (3t), Lý(3t), Hoá(3t),Văn(2t), Anh Văn(3t) với tổng số tiết là 14 tiết / 1tuần;  phụ đạo cho học sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp THPT tại trường với các môn Toán (2t), Lý 2t), Hóa (2t), Văn (2t), Anh Văn ( 2t ) ,tổng số tiết là 10 tiết / 1 tuần . Giá tiền học sẽ dựa trên sự thỏa thuận với phụ huynh học sinh .

-Trường  tổ chức dạy luyện thi đại học cho học sinh TB-Khá, giỏi khối 10 có 2 lớp, khối lớp 11 có 1 lớp và khối lớp12 có  khối A : 01 lớp , khối D : 01 lớp .

 + L p 10 LTĐH : Toán (4t), Lý (3t), Hóa ( 3t), AV (4t ). Tổng số tiết là 14 tiết/1 tuần

+ L p 11 LTĐH :  Toán (4t), Lý (3t), Hóa ( 3t), AV (4t ). Tổng số tiết là 14 tiết/1 tuần

+ L p 12 LT ĐH,Khi A ,  B : Toaùn (6t),Lyù (4t),Hoaù (4t) , Sinh (4t) . Khoái A hoaëc B = 14 tieát / 1 tuaàn; khoái A vaø B = 18 tieát /1 tuaàn  . Giá tiền học sẽ dựa trên sự thỏa thuận với phụ huynh học sinh .

- Tổ chức dạy chương trình tin học chính khóa cho học sinh khối 10 ,11&12 .

-Tiếp tục tổ chức kiểm tra tập trung 1 tiết ( có kế hoạch riêng ) .

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy các môn văn hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mỗi giáo viên tối thiểu có 02 tiết soạn giảng bằng giáo án điện tử . Các tổ chuyên môn lên  kế hoạch tổ chức  thao giảng trên hội ñoàng, choïn nhöõng baøi khoù daïy( tieát oân taäp chöông, baøi coù kieán thöùc khoù …. ) ñeå GV thuoäc caùc toå KHTN hoaëc KHXH döï ruùt  kinh nghiệm vaø việc thao giảng c ủa GV ph ải thực hiện đúng theo chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy  bộ moân  . Từ đñoù toå boä moân boå sung phöông phaùp môùi vaøo thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy .

- Lãnh đạo trường tăng cường dự giờ, kiểm tra chuyên môn đối với giáo viên (theo hình thức có thông báo trước và đột xuất) và kiểm tra các tổ chuyên môn trong việc triển khai áp dụng các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi  các lớp 10,11 &12 tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thi học sinh giỏi kỹ thuật, thi nghề bậc THPT, thi giải toán trên máy tính Casio  vòng tỉnh, các hội thi Olympic Toán - giải thưởng L ương Thế Vinh (thaùng 3); Olympic Vaên – Tieáng Vieät – giaûi thöôûng Sao Khueâ ( thaùng 2-3 ); Huøng bieän tieáng Anh ( thaùng 3 ) toå chöùc voøng tröôøng, voøng huyeän vaø tham gia voøng tænh .

- Thực hiện giảng dạy các môn văn hóa theo phân phối chương trình của Bộ GD &ĐT, dạy hướng nghiệp, dạy giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh khối lớp 10,11 ,12 và dạy nghề  cho học sinh khối lớp 11 .

- Tổ chức cho giáo viên học tập thực hiện đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ( Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/ QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT .

2 / Các tổ chuyên môn:

a/ Tổ chuyên môn :

+  Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân (bộ môn) của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của Bộ GD & ĐT và của Sở GD&ĐT Bình Dương. Đặc biệt, chú  trọng các tiết thực hành  - thí  nghiệm trong giảng dạy  các môn Lý , Hóa, Sinh ; lên kế hoạch ngay đầu năm các tiết dạy thí nghiệm, thực hành theo phân phối chương trình đã qui định để báo cho cán bộ phụ trách thiết bị chuẩn bị trước.

+ Tổ chức thảo luận, xây dựng các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo và tự học của học sinh. Yêu cầu giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học. Việc đổi mới phương pháp dạy học này cần gắn với việc tích cực khai thác, sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, yêu cầu của bộ môn về kiến thức, kỹ năng ( theo chuẩn kiến thc ). Các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học phải phù hợp với các đối tượng học sinh và cho từng bộ môn ( phân hóa  theo chuẩn kiến thc ). Việc thực hiện  chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học thông qua tổ chức hội thảo, đ thao giảng, dự giờ  rút kinh nghiệm, mỗi bộ môn tổ chức hội thảo ít nhất 1 lần / HK và  tiếp tục bổ sung cho hoàn chỉnh chuyên đề trong cả năm học . Đây là nội dung chính của các buổi sinh hoạt chuyên môn.

 

+ Các tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện Quy chế hoạt động của tổ chuyên môn của trường ( có điều chỉnh và bổ sung )  . Đây là nội dung,  cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn  nhằm đáp ứng cho yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn văn hóa, chất lượng giáo dục của trường trong tình hình cấp thiết hiện nay .

+ Tổ chuyên môn sinh hoạt vào chiều thứ 5 của  tuần 1 & tuần 3  hàng tháng .

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của GV theo kế hoạch của nhà trường.

+ Kiểm tra chuyên môn GV hàng tháng (kể cả dạy phụ đạo HS yếu kém, phụ đạo HS thi tốt nghiệp THPT, bồi dưỡng HS giỏi). Ký duyệt giáo án giáo án của GV hàng tuần (trước khi GV dạy trên lớp).

+ Tổ chức cho GV thống nhất ra đề, duyệt đề kiểm tra một tiết, phân công chấm chéo.

+ Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với GV. Phân công GV dạy thay khi có GV đi họp, đau ốm và báo cáo cho BGH.

+ Theo đặc trưng bộ môn của tổ, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và dạy chính khóa về giáo dục pháp luật, an toàn giao thông đường bộ (môn GDCD), giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên (môn Sinh), giáo dục phòng chống AIDS – ma túy, giáo dục môi trường và các hoạt động văn - thể - mỹ cho học sinh một cách thiết thực, sinh động và có hiệu quả. Các tổ chuyên môn nghiên cứu đăng ký tổ chức hoạt động ngoại khoá .

+ Tổ chức cho GV làm ĐDDH, tích cực sử dụng ĐDDH và trang thiết bị khi lên lớp.

+ Tổ chức cho GV viết và áp dụng SKKN. Báo cáo chuyên môn hàng tuần vào ngày thứ  7 (theo mẫu)

+ Tổ chức thực hiện bình xét thi đua hàng tháng cho GV đúng theo bảng lượng hóa thi đua của trường.

b/  Qui định hồ sơ của tổ chuyên môn:

 

+ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học : nêu mục đích yêu cầu, nội dung, biện pháp có số liệu cụ thể.

+ Sổ nghị quyết.

+ Sổ ghi biên bản họp tổ.

+ Sổ thi đua – khen thưởng.

+ Sổ trao đổi, góp ý GV về chuyên môn.

+ Sổ kiểm tra, đánh giá GV về công tác chuyên môn.

+ Các kế họach bộ môn của GV .

c/  Tổ chức thi GV giỏi vòng trường đúng thực chất.

d/ Tổ chức bồi dưỡng cho học sinh lớp 10,11 &12 thi học sinh giỏi các môn văn hóa vòng trường, vòng tỉnh; thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio vòng tỉnh, thi học sinh giỏi kỹ thuật vòng tỉnh, thi nghề, thi thí nghiệm thực hành Lý, Hóa, Sinh ( vòng trường ).

e/ Nâng cao chất lượng dạy ôn tập phụ đạo , dạy  LTĐH cho học sinh khối 10,11&12: GV được phân công giảng dạy xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ trưởng CM, lãnh đạo trường  ký duyệt.

f/  Tiếp tục thực hiện phiếu điểm: cho điểm, xếp hạng và xếp loại hạnh kiểm hàng tháng .

g/  Tổ văn phòng :

- Cải tiến công tác của tổ văn phòng đáp ứng được yêu cầu công tác của trường và ngành bao gồm : công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ sổ sách HS; khai thác sử dụng thư điện tử  để báo cáo  và cập nhật hàng ngày thông tin, công văn chỉ đạo của Sở đến trường ; báo cáo đúng thời hạn cho Sở GD&ĐT và UBND huyện Bến cát.

-Phó hiệu trưởng phụ trách tổ Văn phòng , tổ trưởng duyệt  kế hoạch hoạt động hàng tháng ( phân ra công việc cụ thể cho 4 tuần ) và kiểm tra công việc  của các nhân viên văn thư, giám thị,   kế toán, thủ quỹ, thư viện, phòng TN Hóa-Sinh, phòng thiết bị, phòng Lý , bảo vệ và phục vụ.

- Mỗi CB-VC thuộc tổ văn phòng  thực hiện một đổi mới trong công tác của mình , đăng ký nội dung, kế hoạch thực hiện cho tổ trưởng Văn phòng  .

-Tổ sinh hoạt hàng tuần vào chiều ngày thứ  hai, nội dung chính là kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch công tác tuần qua  của các viên chức và nhân viên bảo vệ, phục vụ và thực hiện  kế hoạch công tác cho tuần tới.

3/  Giáo viên:

a/ Giáo viên tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin . Đây là yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng. Việc đổi mới phương pháp dạy học thực chất là GV nắm vững các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, nội dung bài dạy và đối tượng HS . Từ đó GV lựa chọn, phối hợp các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS và gắn với việc sử dụng ĐDDH, thiết bị để minh họa vào bài giảng.

b/ Mỗi GV thực hiện một đổi mới phương phương pháp dạy học, đăng ký nội dung, kế hoạch thực hiện cho tổ trưởng CM .

c/  GV thực hiện đổi mới cách ra đề kiểm tra theo hướng đòi hỏi HS phải hiểu bài, vận dụng kiến thức, hạn chế lối học vẹt, ghi nhớ máy móc. GV chấm dứt  “ lối  dạy đọc  chép “ ,  “ lối  dạy nhìn  chép “ .

d/ Yêu cầu GV nắm vững việc đánh giá xếp loại học lực và hạnh kiểm của HS theo (các công văn đã nêu trên ) qui định của Bộ GD&ĐT; đánh giá xếp loại giờ dạy của GV theo công văn 10227/THPT ngày 11/9/2001 của Bộ GD&ĐT.

e/ GV thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách qui định như sau:

1 -Bài soạn ( giáo án ) : GV soạn giáo án cho bộ môn mình đầy đủ theo phân phối, phải ghi ngày dạy, tiết PPCT và thể hiện đầy đủ tiến trình một tiết dạy, hoạt động của thầy và trò.

2 –Sổ ghi kế hoạch giảng dạy ;

3- Lịch báo giảng theo tuần ( GV dán Lịch báo giảng trước ngày dạy ) ;

4 -Sổ dự giờ, thăm lớp : GV lập thống nhất theo mẫu đánh giá một tiết dạy của Bộ qui định;

5- Sổ ghi  cheùp sinh hoaït chuyeân moân ;

6 - Sổ chủ nhiệm (đối với GV chủ nhiệm): GVCN ghi đầy đủ các nội dung sổ đã qui định và theo kế hoạch công tác chủ nhiệm từng tháng của nhà trường.

7 - S   điểm cá nhân ,  GVBM được phát phiếu điểm hàng tháng, sau khi vô điểm bài KT 1 tiết, 15 phút vô máy chủ ( máy quản lý điểm HS ) GV nộp ngay phiếu điểm cá nhân cho lãnh đạo trường  và GV ghi

điểm vaøo soå ñieåm caù nhaân ;

f / GV ra đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết phải đúng với yêu cầu về nội dung kiến thức .Tiết kiểm tra 1 tiết và 15 phút GV phải soạn đáp án, thang điểm cụ thể. GV cho điểm kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết phải chính xác, khách quan và công khai cho HS biết. Điểm kiểm tra miệng của HS trong các tiết dạy GV cho ngay vào sổ gọi tên ghi điểm HS và sổ  điểm cá nhân . Nếu có sự vô điểm nhầm trong sổ gọi tên ghi điểm HS và sổ điểm cá nhân  không đúng với điểm trong bài kiểm tra của HS thì chỉ có Hiệu trưởng hoặc HT  ủy quyền cho phó HT  sửa chữa lại điểm KT 1 tiết, 15 phút  cho đúng trong sổ cái ,kể cả việc vô điểm bộ môn  nhầm ở từng HK và cả năm .

GV sửa các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết cho HS xong rồi mới vô sổ gọi tên ghi điểm và sổ điểm cá nhân  .  GV thực hiện vô điểm, tính điểm điểm sai qui định gây ảnh hưởng đến điểm TB môn, TBKT, TBCN của HS trong học bạ và sổ gọi tên ghi điểm HS phải chịu trách nhiệm .

g / Bài kiểm tra của HS được GV sửa chữa và phát lại cho HS để PHHS xem.

h /  GV thực hiện làm ĐDDH, chỉ tiêu 1 ĐDDH / GV;  mỗi GV thao giảng cho  tổ  hoặc nhóm chuyên môn dự  ít nhất 4 tiết/ 1 năm học (HKI: 2 tiết, HKII :2 tiết), trong đó có 2 tiết thao giảng ứng dụng CNTT;  dự giờ dạy đồng ngiệp ít nhất 18 tiết /năm học (mỗi HK 9 tiết); mỗi tổ trưởng, tổ phó dự giờ GV trong tổ ít nhất 4 tiết dạy/ 1 GV .

i / M i GV thc hin mt ñi mi trong phương pháp dạy học .

k /  Để đảm bảo kỷ cương, nề nếp giảng dạy của thầy và học tập của trò yêu cầu bắt buộc GV khi đi họp, bị đau ốm phải xin phép trước BGH để tổ chuyên môn bố trí người dạy thay kịp thời.

IV. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG TRONG CB-GV &CNV VÀ GIÁO DỤC HẠNH KIỂM CHO HS:

1/ Công tác chính trị tư tưởng, pháp chế  :

* Đối với CB-GV & CNV :

1.1-Tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ ( có kế hoạch riêng)  . Hàng tháng vào tuần thứ  2 triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   gắn với tự phê bình và phê bình việc thực hiện nhiệm vụ tháng qua của từng cán bộ, đảng viên,  viên chức và nhân viên. 

+ Cac tổ công  đoàn triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Sau đó, tiến hành tự kiểm điểm bản thân về đạo đức lối sống, ứng xử văn hóa trường học và  thực hiện công tác  chuyên môn được giao  hàng tuần, hàng tháng .

1.2- Thực hiện nghiêm túc các  cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp “ , “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo “  và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “  ( có kế hoạch riêng  phối hợp giữa BGH-CĐCS-Đoàn trường ) . Qua đó, tăng cường nề nếp, kỷ cương, chống tiêu cực trong thi cử, kiểm tra đánh giá, tăng cường xây dựng môi trường sư phạm, giáo dục thái độ, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ cán bộ, giáo viên , nhân viên và học sinh phát huy vai trò  tích cực của mình .

1.3- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND ngày 07/8/2007 của tỉnh Bình Dương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương ( BGH có kế hoạch phối hợp với Đoàn trường ) .

1.4-Tổ chức cho CB-GV học tập  :

- “ Điều lệ trường THCS,trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học “ ( Ban hành kèm theo QĐ số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ), học tập “ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” .

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của “ Luật Giáo dục “ và các văn bản hướng dẫn thi hành .

- Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015 .

- Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo .

- Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân .

- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy  định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông .

- Thông tư  số 29/2009/TT-BGD&ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy  định  Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học .

- Thông tư  số  30/2009/TT-BGD&ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy  định  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT .

- Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân .

- Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT- BCA ngày 20/11/2009 của liên Bộ  Giáo dục và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân .

 

1.5-Trường tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn  thi đua cho GV, tổ chuyên môn, tổ Hành chánh-quản trị và thi đua của HS cho phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay. Trên cơ sở đó đánh giá đúng hiệu quả công tác của từng CB-GV&CNV trong trường ( Xây dựng trên cơ sở Công tác thi đua của Sở GD&ĐT ) .

2/ Đối với học sinh :

Tăng cường giáo dục hạnh kiểm, giáo dục pháp luật  cho HS với những nội dung chính như sau:

2.1-Xây dựng các nề nếp HS ngay từ đầu năm học:

- Ổn định nhanh đội ngũ HS các lớp.

- Tổ chức cho HS học tập quán triệt nội qui nhà trường, nhiệm vụ của HS.

2.2- Giáo dục hạnh kiểm:

-  Giáo dục HS ý thức chấp hành tốt nội qui nhà trường.

- Lễ phép, tôn trọng thầy cô. Có thái độ ứng xử đúng đắn trong giao tiếp với bạn bè và người lớn tuổi.

-  Thực hiện hành vi nếp sống văn minh. Tích cực phòng chống AIDS – ma túy, tệ nạn xã hội và lưu hành văn hóa phẩm xấu.

-  Có ý  thức bảo quản tài sản của nhà trường và giữ gìn vệ sinh trường lớp.Ý thức chấp hành pháp luật. Đặc biệt là luật giao thông đường bộ.

2.3 – Giáo dục pháp luật :triển khai cho học sinh :

- Luật giáo dục, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy; chính sách đối với người học ; đánh giá xếp loại học sinh; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các quy định về quyền và nghĩa vụ công dân; phòng chống ma túy; kế hoạch năm học ( những nhiệm vụ trọng tâm và phần nội dung học sinh thực hiện ).

2.4 – Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện phong trào thi đua “ Trường học thân thiện , học sinh tích cực “ trong HS .

2.5- Tăng cường biện pháp cho công tác chủ nhiệm lớp:

-  Chú trọng công tác chủ nhiệm lớp có nội dung cụ thể theo tuần, tháng và học kỳ.

-  GVCN tham gia họp giao ban với Lãnh đạo nhà trường hàng tuần vào sáng và chiều ngày thứ sáu hàng tuần .

- GVCN kết hợp với Đoàn TN, giám thị, GV bộ môn để uốn nắn HS của lớp mình theo nề nếp. Xử lý nghiêm đối với HS vi phạm nội qui nhà trường.

- GVCN phối hợp với cha mẹ HS , biết hoàn cảnh gia đình của mỗi em. Từ đó có biện pháp giáo dục sát với từng đối tượng giúp các em vượt qua những khó khăn trong học tập. Tham mưu cho Hiệu trưởng, BĐDCMHS những HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Ban đại diện hỗ trợ về vật chất cho các em.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHÁC:

1/ Liên kết với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tạo sức mạnh tổng hợp để giáo dục HS có hiệu quả cao hơn:

1.1-Đoàn thanh niên CSHCM:

Phối hợp với Đoàn  trường :

- Thực hiện tốt công tác GDNG,  giáo dục động cơ , thái độ học tập và rèn luyện hạnh  kiểm cho HS.

+ Tổ chức tốt việc thực hiện các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “,

“ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục “ , “ Trường học thân thiện , học sinh tích cực “ , tổ chức lớp học  tự quản ; hướng nghiệp cho HS .

- Tổ chức triển khai giáo dục pháp luật và hội thi về kiến thức pháp luật, an toàn giao thông, dân số và môi trường, phòng chống AIDS – ma túy …

- Giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Khơi dậy niềm tự hào, tin yêu được sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức nêu gương và khen thưởng các học sinh nghèo đạt thành tích tốt trong học tập.

-  Tổ chức các nhóm học sinh yêu thích văn nghệ, TDTT, hoạt động xã hội.

1.2- Ban ĐDCMHS:

+ Tổ chức đại hội PHHS bầu Ban ĐDCMHS theo từng lớp vào tháng 8/2011 . từ đó bầu ra Ban thường trực hội PHHS toàn trường  vào tháng 9 / 2011. BĐDCMHS hoạt động theo điều lệ của Ban Đại diện cha mẹ học sinh và có sự phối hợp thống nhất giữa Lãnh đạo nhà trường và Ban ĐDCMHS.

+ Hàng tháng Lãnh đạo trường họp với Ban ĐDCMHS để phối hợp giáo dục hạnh kiểm, đạo đức và học tập của HS.

+ Ban ĐDCMHS góp phần tạo quỹ để khen thưởng học sinh, giáo viên và hỗ trợ hoạt động giáo dục cho nhà trường.

1.3- Hội Chữ thập đỏ:

- Giáo dục lòng nhân đạo, giữ gìn sức khỏe thông qua các hoạt động của hội.

- Tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra môi trường tham gia quản lý tốt công tác vệ sinh trường học và giáo dục sức khỏe ban đầu. Phối hợp với tổ TD-QP  đẩy mạnh hoạt động rèn luyện sức khỏe, có ý thức phòng chống bệnh AIDS, ma túy, bệnh dịch …..

- Tổ chức huấn luyện cho đội TN xung kích những kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức quyên góp để ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bảo lụt, bạn bè gặp khó khăm,  hoạn nạn…

1.4- Công đoàn cơ sở:

Phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức tốt việc thực hiện các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn chặt với cuộc vận động “ Hai không “ với bốn nội dung, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo “  và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “  do Bộ GD&ĐT và Công Đoàn GD&ĐT phát động .

  Tổ chức hội thảo các chuyên đề về giáo dục, học tập các văn bản về chế độ chính sách, về pháp luật; tổ chức sinh họat tập thể thông qua các ngày lễ trong năm học như : Nhà giáo Việt Nam, Quốc tế phụ nữ….Thực hiện có kết quả cuộc vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; thực hiện quy chế dân chủ  trong đơn vị ; tổ chức tương trợ, thăm viếng lẫn nhau giữa các công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn ; tổ chức tham quan du lịch hàng năm cho công đoàn viên.

        2/ Giáo dục ngoài giờ lên lớp:

    Đổi mới các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục học sinh một cách toàn diện:

 Tổ chức các ngày sinh hoạt chủ điểm hàng tháng với nội dung thiết thực, phong phú, phương thức sinh hoạt vui tươi, hấp dẫn, thu hút được đông đảo GV và học sinh tham gia như  : hội thảo, hội diễn, sinh hoạt câu lạc bộ, đố em, viết báo tường, tham quan thực tế ở địa phương và một số nơi phục vụ cho việc học tập ( Có kế hoạch riêng ) .

3/ Giáo dục lao động – hướng nghiệp dạy nghề:

3.1- Tổ chức dạy hướng nghiệp cho HS theo nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT qui định. Chú trọng việc hướng nghiệp cho HS khối 12 trong việc chọn nghề.

3.2- Tổ chức dạy nghề môn Tin học cho học sinh. Tổ chức bồi dưỡng HS thi HS giỏi môn Tin học.

3.3- Giáo dục thể chất – quốc phòng, giáo dục thẩm mỹ:

- Chú trọng việc chính khóa môn TD, phân công GV cụ thể để hướng dẫn tập luyện các đội tuyển nhằm tham gia và  đạt kết quả tốt tại  Đại hội TDTT cấp  tỉnh.

- Thực hiện giảng dạy môn Quốc phòng cho HS , chú trọng các tiết thực hành. Chuẩn bị tập luyện tốt để tham gia Hội thi quốc phòng cấp tỉnh.

- Thường xuyên giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ .

- Giáo dục HS ý thức  bảo vệ sinh môi được lồng ghép qua các môn học Sinh vật, Địa …

VI. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG: Thực hiện có hiệu quả cả 3 thức quản lý : Kế hoạch- Pháp chế – Thi đua  với các nội dung sau đây :

1/ Đổi mới công tác quản lý , ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý  nhà trường, sử dụng thư điện tử  để khai thác thông tin và báo cáo cho ngành  . Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Lãnh đạo nhà trường. Đánh giá đúng thực chất  hiệu quả công tác của từng CB-GV &NV. Hiệu trng vaø caùc phoù HT thöïc hieän 1 moät ñoåi môùi trong coâng taùc quaûn lyù .

2/ Xây dựng kỷ cương nề nếp trong các hoạt động của nhà trường.

3/ Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong nhà trường đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

4/ Lãnh đạo nhà trường tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác đã đề ra theo từng tháng, học kỳ và cả năm học. Đặc biệt kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy của các tổ CM, GV (thông qua dự giờ) nắm chắc tình hình và chất lượng giảng dạy của GV.

5/ Chấn chỉnh và tăng cường quản lý dạy thêm học thêm theo quyết định của Bộ và chỉ thị số 123 của UBND tỉnh.

6/ Cải tiến nội dung và cách đánh giá thi đua cá nhân, tổ CM, tổ hành chánh-quản trị cho phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.

7/ Chấp hành đúng chế độ báo cáo �


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thành Hiệp @ 19:46 26/09/2011
Số lượt xem: 565
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với website của trường THPT Tây Nam Tỉnh Bình Dương

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.